OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Tematyka nadchodzącego Zjazdu w Sandomierzu

Tematyka nadchodzącego Zjazdu w Sandomierzu


Szanowni Państwo,


Z ogromną przyjemnością zapraszamy na


Ósmy Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS

oraz Menadżerów Bocznic Kolejowych.Tematyka:

I Wymiar techniczny

1. Miejsce i rola jednostek inspekcyjnych w kreowaniu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – dlaczego firmy uznają zmiany za nieznaczące?
2. Czynnik ludzki jako kluczowa determinanta zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowymi - Jak wzmocnić bezpieczeństwo poprzez zastosowanie metod oceny czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego?
3. Błędy implementacyjne w budowie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemów Zarządzania Utrzymaniem – integracja z innymi systemami zarządzania w kryterium efektywności i skuteczności – dlaczego firmy popełniają błędy we wdrażaniu SMS i MMS?
4. Dyrektywy interoperacyjności a zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – jak wykorzystać potencjał dyrektyw interoperacyjności w SMS i MMS?
5. FMEA jako metoda nie w pełni wyczerpująca obecne potrzeby mitygacji ryzyk w transporcie kolejowym. - Dlaczego metoda FMEA powinna być wspomagana innymi metodami wyceny i oceny ryzyka jawnego?
6. Wypadki kolejowe, zdarzenia i incydenty w systemie kolejowym i poza systemem kolejowym mające wpływ na kształtowanie SMS – jak zarządzać granicami systemu kolejowego kontekście eliminacji zdarzeń kolejowych?
7. Związki przyczynowo – skutkowe: wypadki a nieskuteczne SMSy i MMSy.
8. Praktyczna operacjonalizacja regulacji dotyczących nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym
9. Nowoczesne metody projektowania Regulaminów Pracy Bocznicy Kolejowej oraz nowoczesne metody zarządzania bocznicami kolejowymi
10. Podsystemy strukturalne a kreowanie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
11. Cyberbezpieczeństwo a budowa Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
12. Wspólne metody CSM w dyrektywie o bezpieczeństwie kolei

II wymiar ekonomiczny

1. Zasady wyznaczania zysku rozsądnego dla obiektów infrastruktury usługowej – jak wyznaczać zysk rozsądny dla obiektów infrastruktury usługowej?
2. Analiza opłacalności inwestycji rozwiązania transportu kolejowego - Szacowanie kosztów cyklu życia, ocena niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa w ramach cyklu życia pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej - Jak wyznaczać koszty inwestycji użytkowania i obsługiwania systemów technicznych w strukturze cyklu życia?
3. Budowa systemu pomiarowego w kierunku efektywnego monitorowania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - Jak opracować system monitorowania wg Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie?
4. Analiza wielokryterialna a zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – jak zastosować analizy wielokryterialne i wielowymiarowe w podejmowaniu decyzji transportu kolejowego?


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Hotel "Mały Rzym"

ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz

http://www.malyrzym.pl

 

Termin 19-20.04.2018r.

Koszt udziału: 1200,00 zł + 23 % VAT

Cena zawiera nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia przyjmujemy do 06.04.2018r.