OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Aktualności

Zimowy Zjazd Kolejowy już w marcu.

Zimowy Zjazd Kolejowy już w marcu.

Serdecznie zapraszamy na Zimowy Krajowy Zjazd Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menadżerów Bocznic, który odbędzie się 5-6 marca w Hotelu Borowy Dwór Biznes, Spa & Fun w Szaflarach.


Tym razem nasze spotkanie podzielone zostanie na pięć modułów tematycznych:


Moduł I – Wyzwania IV Pakietu Kolejowego – omówienie przygotowań do wejścia IV pakietu kolejowego w kontekście obwiązujących certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa ZI

1. Interpretacja wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010, rekomendacje zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
2. Interpretacja Rozporządzenia Wykonawczego komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, rekomendacje zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem.
3. Omówienie opracowania i wdrożenia modelowej Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Utrzymaniem
4. Zasady funkcjonowania systemu "One Stop Shop"


Moduł II – Bocznice kolejowe – efektywność działania
1. Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi – doświadczenia z analiz i badań autorów książki „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi” – wręczenie uczestnikom egzemplarzy książki wraz z dedykacjami autorów.


Moduł III – Kluczowe problemy zarządzania bocznic kolejowych –
1. Aspekty prawne (funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej, udostępnianie infrastruktury kolejowej, pobieranie opłat, dokumentacja pracy bocznic kolejowych, inne)
2. Aspekty infrastrukturalne (inwestycje oraz utrzymanie bocznic kolejowych)
3. Aspekty techniczno-ruchowe (kongestia na bocznicach kolejowych)
4. Aspekty ekonomiczne (analizy wielowariantowe projektów poprawy efektywności pracy bocznic kolejowych)


Moduł IV – TSI Ruch kolejowy oraz Sterowanie a wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/773 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2012/757/UE
2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej


Moduł V - Cyfryzacja systemu kolejowego, a cyberbezpieczeństwo

1. Rozwiązanie IT w zarządzaniu efektywnością bocznic kolejowych.
2. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – implikacje dla transportu kolejowego.

Zaproszenie na YouTube:

Zapraszamy!
Kontakt: szkolenia@ottima-plus.com.pl