OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo
TWORZYMY przestrzeń
dla Twojego biznesu

Informacje

Projekty strategiczne

W ramach opracowań projektów strategicznych nasze doradztwo biznesowe obejmuje m.in:


STRATEGICZNĄ KARTĘ WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) z uwzględnieniem:

 • badań ilościowych i jakościowych ( w tym ewaluacyjne) obejmujące otoczenie rynkowe w ujęciu ekonomicznym, społecznym i technologicznym;
 • diagnozy ekonomiczno- finansowej i strategicznej podmiotu;
 • analizy strategiczne, w tym między innymi:
  - ocena pozycji konkurencyjnej podmiotu;
  - ocena dojrzałości sektora;
  - badanie i analiza otoczenia konkurencyjnego;
  - badanie i analiza makrootoczenia;
  - opracowanie mapy grup strategicznych w odniesieniu do wybranych czynników strategicznych;
 • identyfikacji ryzyk oraz opracowanie podstawowych założeń budowy systemu zarządzania ryzykiem w ujęciu strategicznym, taktyczno- operacyjnym oraz finansowym;
 • opracowania zasad monitorowania strategii z wykorzystaniem systemu oceny wskaźnikowej;
 • wdrożenia systemu do monitorowania strategii za pomocą wskaźników.

 

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU dla podmiotów gospodarczych uwzględniającą m.in.:

 • analizę rynku ( makrootoczenia, mezootoczenia i mikrootoczenia) oraz przeprowadzenie analizy strategicznej;
 • opracowanie diagnozy stanu aktualnego przedsiębiorstwa;
 • opracowanie strategii marketingowej i strategii usług;
 • opracowanie strategii inwestycyjnej;
 • opracowanie strategii innowacyjnej;
 • opracowanie strategii gospodarowania aktywami;
 • opracowanie strategii finansowej;
 • opracowanie projekcji finansowej wraz z analizą wrażliwości;
 • zdiagnozowanie i przeprowadzenie analizy ryzyk dla przedsiębiorstwa;
 • opracowanie mapy celów oraz założeń do wdrożenia i monitorowania implementacji strategii;
 • i inne obszary.

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA MIAST I GMIN uwzględniając m.in.:

 • Diagnozę stanu aktualnego gminy;
 • Zdefiniowanie misji, wizji oraz celów strategicznych;
 • Opracowanie strategii funkcjonalnych;
 • Opracowanie założeń projekcji źródeł finansowania;
 • opracowanie do założeń implementacji strategii;
 • Kontrolę realizacji strategii;

ANALIZY, BADANIA, EKSPERTYZY ORAZ PLANY STRATEGICZNE DLA ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY z uwzględnieniem m.in.:

 • charakterystyki powiatu od strony gospodarczej;
 • analizy potencjału lokalnej przedsiębiorczości;
 • analizy gospodarki powiatu;
 • analizy kapitału ludzkiego i systemu edukacji;
 • analizy ludności w powiatu;
 • analizy ludności powiatu w wieku produkcyjnym;
 • analizy aktywności ekonomicznej;
 • analizy pracujących;
 • analizy osób bezrobotnych;
 • analizy biernych zawodowo;
 • analizy popytu na pracę;
 • i inne.

 

OPRACOWANIE EKSPERTYZ DLA SEKTORA OŚWIATY;

BENCHAMRKING