OTTIMA

Organizacje powiązanePołudniowy Klaster KolejowyJednostka inspekcyjna AsBo

Usługi/Produkty

System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS

Parlament Europejski dąży do utworzenia jednego rynku – kolejowych usług transportowych – zainicjowanego Dyrektywą Rady 91/440 w sprawie rozwoju Kolei Wspólnoty. Podstawowym dokumentem określającym wymagania wg prawa europejskiego koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa Kolei Wspólnoty.
Wymagania Dyrektywy 2004/49/WE zostały wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym i weszły w życie z dniem 11 września 2006 r. Nowym zadaniem dla Urzędu, wynikającym z wdrożenia powyższej Dyrektywy, jest m.in. wydawanie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa.

Podstawowym dokumentem uprawniającym:

  • zarządcę do zarządzania infrastrukturą kolejową jest autoryzacja bezpieczeństwa;
  •  przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej jest certyfikat bezpieczeństwa.
Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi, aby uzyskać autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa obowiązani są opracować System Zarządzania Bezpieczeństwem.


Dodatkowo proponujemy Państwu outsourcing w zakresie utrzymania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (nadzór nad dokumentacją i zapisami SMS, planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych, zarządzanie zmianami, nadzorowanie realizacji działań korygujących i pokontrolnych, reprezentowanie przedsiębiorstwa przed Urzędem Transportu Kolejowego w zakresie Systemu Zarządzania) .