Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Centrum szkolenia zawodowego w transporcie kolejowym

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA KOMPLEKSOWE USŁUGI  Z ZAKRESU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

Organizujemy kursy i szkolenia oraz inne pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. Nasza bogata oferta kształcenia zawodowego to gwarancja nowych możliwości na rynku pracy.

SPECJALIZUJEMY  SIĘ W REALIZACJI PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE:
– Kurs kwalifikacyjny na licencje maszynisty i świadectwo maszynisty.
– Kurs początkowy dla kandydatów na doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
– Kurs dla doradców (recertyfikacja) ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
– Pouczenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
– Szkolenia z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych  na stanowiskach robotniczych.
– Szkolenia z zakresu BHP dla pracowników administracyjno- biurowych.
– Szkolenia z zakresu BHP dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami.
– Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
– Kursy SEP G1, G2, G3 z egzaminem.
– Kurs dla operatorów wózków jezdniowych, kategoria I WJO
– Kurs dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, kategoria II WJO
– Kurs dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego, kategoria II S
– Kurs dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego lub kabiny, kategoria I S

Certyfikaty:

 • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
 • Wpis do rejestru firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  • Nr ewidencyjny 2.24/00029/2013
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Nr w rejestrze 30/2013/RPPKPTN
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania kursów.
  • Nr w rejestrze DD-09-1/01-13/P i DD-09-2/01-13-P.
 • Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. -wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty.
 • Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie obejmującym:
  Prowadzenie usług w zakresie: szkoleń osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, szkoleń zawodowych, kolejowych, biznesowych, specjalistycznych oraz usług doradczo – eksperckich

Kontakt: szkolenia@ottima-plus.com.pl

Szkolenia i pouczenia okresowe maszynistów

OTTIMA plus prowadzi pouczenia okresowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty.

Zgodnie z rozporządzeniem pouczenia okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż trzy razy do roku.
Zajęcia w ramach pouczeń okresowych przeprowadzamy w grupach nieprzekraczających 25 maszynistów.

Zakres pouczeń okresowych obejmuje co najmniej następującą tematykę:

 1. podstawowe akty prawne i regulacje wewnętrzne dotyczące pracy na stanowisku maszynisty oraz wprowadzone w nich zmiany;
 2. omówienie zaistniałych zdarzeń kolejowych ze wskazaniem przyczyn, skutków oraz zastosowanych środków zaradczych;
 3. zagadnienia z zakresu wykonywanych czynności na stanowisku maszynisty, w tym dotyczące spraw dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, postępowania w ruchu kolejowym w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem.


Zapraszamy!
Kontakt: szkolenia@ottima-plus.com.pl

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

Cel szkolenia:
– Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do uzyskania licencji maszynisty,
– W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie dotyczącym:
– Technologii kolejowej, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji,
– Zagrożeń związanych z eksploatacją oraz różnych środków stosowanych do ich zwalczania,
– Sposobów funkcjonowania kolei,
– Pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych wobec zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru.

Ogólna wiedza zawodowa:
Po ukończeniu szkolenia osoba ubiegająca się o licencję maszynisty powinna:
– Zrozumieć specyficzne wymagania związane z wykonywaniem zawodu maszynisty,
– Znać i umieć stosować obowiązujące pracowników przepisy bezpieczeństwa,
– Rozpoznawać tabor,
– Znać i umieć stosować reguły pracy,
– Znać i umieć stosować obowiązujące dokumenty, w tym podręcznik procedur i instrukcję linii zgodnie z definicją zawartą w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności „Ruch Kolejowy”, instrukcję maszynisty i instrukcję postępowania w przypadku awarii,
– Znać i umieć stosować procedury mające zastosowanie do wypadków z udziałem ludzi,
– Rozpoznawać zagrożenia związane z eksploatacją kolei,
– Znać i umieć stosować zasady regulujące bezpieczeństwo ruchu,
 Znać i umieć stosować podstawowe zasady elektrotechniki
 Znać i umieć stosować się do zasad BHP i ppoż.,
– Znać i umieć stosować radiołączność pociągową i alarmową.

O terminie rozpoczęcia kursu informujemy na stronie: www.ottimaplus-szkolenia.pl

Miejsce szkolenia:
Gallusa 12, 40-594 Katowice – szkolenie teoretyczne
CTL Maczki-Bór Spółka Akcyjna, Długa 90, 41-208 Sosnowiec – szkolenie praktyczne

Wymagania wobec uczestników:
Na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:
– nie była karana za przestępstwo umyślne;
– ukończyła 18 lat;
– ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe;
– spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2;
– odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.

Masz pytania?
Nie czekaj, skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy oraz poinformujemy o terminach rozpoczęcia najbliższych kursów!

e-mail: szkolenia@ottima-plus.com.pl;
tel. 668 894 572
Strona Internetowa Centrum Kompetencyjne OTTIMA Plus: https://ottimaplus-szkolenia.pl/

Zapraszamy!