Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

OBSŁUGA I UTRZYMANIE BOCZNIC KOLEJOWYCH

 1. Przeprowadzenie audytów obejmujących przegląd zarządzania bocznicą kolejową. Sprawdzenie poprawności firmy zajmującej się obsługą bocznicy kolejowej, tzn. technika ruchu, pojazdy, kompetencje personelu, utrzymanie infrastruktury.
 2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem bocznicy kolejowej.
 3. Pełnienie funkcji koordynatora bocznicy kolejowej w ciągłym stanie gotowości obejmujące monitorowanie obszaru prawnego celem poszukiwania zmian i proponowania Zamawiającemu wykonania konkretnych modyfikacji przepisów wewnętrznych lub regulaminu pracy bocznicy kolejowej.
 4. Sprawozdawczość okresowa w sprawie wypadków na bocznicach kolejowych.
 5. Reprezentowanie firmy przed Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych   wyznaczonego przedstawiciela
 6. Współpraca (nadzór) nad pracą komisji kolejowej w przypadku wystąpienia zdarzenia kolejowego
 7. Doraźna kontrola (przynajmniej raz na kwartał) funkcjonalności pracy bocznicy kolejowej
 8. Zaktualizowanie regulaminu bocznicy kolejowej w tym w szczególności poprawienie planów schematycznych drogi kolejowej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i przedłożenie regulaminu do zarządcy infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona celem jego zaopiniowania
 9. Sprawdzenie i zaktualizowanie instrukcji wewnętrznych
 10. Utrzymanie w aktualnym stanie prawnym świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej
Oferta dotycząca utrzymania wynikająca z:
 • Instrukcji obsługi i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • Instrukcji o organizacji pracy manewrowej,
 • Instrukcja postępowania w sprawie zdarzeń kolejowych
 • Instrukcji utrzymania torów, rozjazdów oraz podtorza oraz
 • Instrukcji postępowania w sprawie zdarzeń kolejowych

 • w zakresie srk:
 • Dokonywanie niezbędnych konserwacji i innych czynności utrzymaniowych
 • Bieżący nadzór nad sprawnością urządzeń srk
 • Prowadzenie dokumentacji utrzymaniowo naprawczej
 • Dokonywanie przeglądów zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym

 • w zakresie drogi kolejowej:
 • Dokonywanie Przeglądu zgodnie z prawem budowlanym układ torowy oraz przejazd kolejowy
 • Dokonywanie oględzin rozjazdów, obchodów torów
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji raportując wykonane zadania

 • w zakresie pracy manewrowej:
 • Dokonywanie przeglądu widoczności sygnałów oraz wskaźników na bocznicy

 • w zakresie ogólnym
 • Raportowanie o stanie technicznym bocznicy
 • Raportowanie niezgodności
 • Reprezentacja przed UTK
 • Opracowujemy:
  Studium wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy bocznic kolejowych.