Opracowania naukowe w zakresie zagadnień ekonomiczno-zarządczych

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

MONOGRAFIE  W JĘZYKU POLSKIM:

 • A. Jabłoński, M.Jabłoński, A.Chodyński – Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007
 • A. Jabłoński – Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Tworzenie przewagi konkurencyjnej oparte na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2008
 • A. Jabłoński, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2009.
 • A. Jabłoński, Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 2013.
 • A. Jabłoński, B. Nogalski, A. Szpitter, Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016.
 • A. Jabłoński, M.Jabłoński, A.Primus, M.Spytkowska – Ekologiczna, społeczna odpowiedzialność biznesu (Environmental Corporate Social Responsibility), Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie, Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice 2010.
 • A. Jabłoński, M.Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard), Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 • A. Jabłoński, M.Jabłoński, Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy, OTTIMA plus, Katowice 2012
 • A. Jabłoński, M.Jabłoński, Efektywność przedsiębiorstw sektora MŚP a wzrost konkurencyjności regionów. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach z subregionu Zagłębia Dąbrowskiego, OTTIMA plus, Katowice 2012
 • A. Jabłoński, Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013
 • A. Jabłoński, Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin, 2015.
 • A. Jabłoński, Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym, Difin 2015.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Modele Biznesu Przedsiębiorstw Perspektywy Rozwoju Ujęcie Koncepcyjne, CeDeWu, Warszawa 2018.
 • Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński, Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018

MONOGRAFIE W JĘZYKU ANGIELSKIM:

 • A. Jabłoński, Corporate Social Responsibility In Value Based Management – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • A. Jabłoński, Business models in the future, The theory and the practices, Wydawnictwo WSB, 2010.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, (authors) Social Business Models in the Digital Economy New Concepts and Contemporary Challenges), Palgrave Macmillan 2019.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, (Authors) Digital Business Models: Perspectives on Monetization, Taylor & Francis Group – Routledge 2020.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, (authors) Social Business Models in the Digital Economy  New Concepts and Contemporary Challenges), Palgrave Macmillan 2019.
 • A. Jabłoński, Sustainability in business models in the network economy, Sustainability 2019, Volume 11, Issue 12, 3367
 • A. Jabłoński, The Assumptions of Hybrid Business Models Based on the Concepts of Big Data and the Sharing Economy, Hybridization in Network Management, Nova Science Publishers, Inc. New York

PRACE ZBIOROWE POD REDAKCJĄ DR. HAB. INŻ. ADAMA JABŁOŃSKIEGO, PROF. UCZELNI ORAZ DR. HAB. INŻ. MARKA JABŁOŃSKIEGO, PROF. UCZELNI:

 • A. Jabłoński (red.) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2010
 • A. Jabłoński,(red.) Modele funkcjonowania współczesnego biznesu, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2010
 • A. Jabłoński, Strategiczne zarządzanie wynikami a modelowanie biznesu, Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu pod redakcją M. Jabłońskiego, nr 2/2009.
 • A. Jabłoński, Technologiczne mapy drogowe w procesie projektowania modeli biznesu, Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu pod redakcją M. Jabłońskiego, nr 2/2010.
 • A. Jabłoński, Geometria strategii a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr 4/2011.
 • A. Jabłoński, Geometria modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (735) Kwiecień 2011.
 • A. Jabłoński, Strategiczne Zarządzanie Wynikami, Problemy Jakości nr 5/2011.
 • A. Jabłoński (red.) Wybrane modele prowadzenia biznesu, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2011
 • A. Jabłoński (red.) Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji, Strategie, Modele biznesu, Finanse, Zasoby Ludzkie, Relacje, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński (red.) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Finanse – Strategie – Kompetencje, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • A. Jabłoński, K. Zamasz ( red.) Kreacja wartości przedsiębiorstw, Trendy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2012.
 • A. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie-finanse-kompetencje, WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016.
 • A. Jabłoński, Business Models Strategies, Impacts and Challenges (Editor Adam Jabłoński) Nova Publishers New York USA 2017
 • A. Jabłoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Edycja Zeszytu Naukowego 2018
 • A. Jabłoński, Special Issue “Trust Management -Key Factor of the Organizations embedded in Network, Guest editor, Impact Factor, Sustainability 2018.
 • A. Jabłoński, Sustainability and Scalability of Business Theory and Practice Nova Publishers New York USA (ed. Adam Jabłoński), Multi-author monograph, Nova Science Publishers, New York 2018.
 • A. Jabłoński, Trust Management in Public Organizations New Concepts and Contemporary Trends Nova Publishers New York USA (eds. Barbara Kożuch, Adam Jabłoński), Edition of a multi-author monograph, Nova Science Publishers, New York 2018.
 • A. Jabłoński, Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw. Uwarunkowania strategiczne, Edycja wieloautorskiej miedzynarodowej monografii naukowej, pod redakcją, Adama Jabłońskiego i Marka Jabłońskiego, CeDeWu 2018.
 • A. Jabłoński, K. Zamasz (red.) Creating Value in the future, New Trends and Problems, Wydawnictwo WSB, Dabrowa Górnicza 2012.
 • A. Jabłoński (Eds.)Strategic Performance Management, New Concept and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, New York 2018.
 • A. Jabłoński, Dynamika modeli biznesu w środowisku sieciowym, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce–teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Wydanie 4, 2016.
 • A. Jabłoński, Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki, Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia, Tom 1, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
 • A. Jabłoński, Labilność modeli biznesu a zarządzanie interfejsami w koncepcji ekonomii współdzielenia, Przegląd Organizacji Nr. 9/2017
 • A. Jabłoński, Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 1, 2017 (85) (_Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • A. Jabłoński, Value migration to the sustainable business models of digital economy companies on the capital market, Sustainability 2018
 • A. Jabłoński, Intencje zarządcze a kształtowanie modeli biznesu w kryterium odpowiedzialności społecznej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 05/2018,
 • A. Jabłoński, D. Dulemba, Zarządzanie wartością dla klienta w modelach biznesu aptek, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 05/2018
 • A. Jabłoński, Open Data business model: Innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu, Studia i Prace WNEIZ Uniwersytetu Szczecińskiego nr 52/2 2018 Zarządzanie Tom 2
 • Zarządzanie portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw – uwarunkowania dynamicznych transformacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr351/2018, Zarządzanie 2018 (14)
 • The critical aspects of value migration from volatile business models in the digital economy, Journal of Creating Value, SAGE
 • A. Jabłoński, Sustainable Business Models, MDPI AG, 2019
 • Nogalski, A. Szpitter, A. Jabłoński, M. Jabłoński, (Editors). Networked Business Models in the Circular Economy, IGI Global 2019.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński: (Editors) Scalability and Sustainability of business models in circular, sharing and networked Economy, Cambridge Scholar Publishing 2020.

ARTYKUŁY:

 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – „ Efektywne modele biznesu ”, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Zeszyt 2/2006
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – „Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych ”, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Zeszyt 2/2006
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, – „Wybrane czynniki zarządzania wartością organizacji non profit”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Zeszyt 1/2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – „Jak wykorzystać drzewo celów w procesie wdrażania Balanced Scorecard” Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1/2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – „Mapowanie strumienia wartości Value Stream Mapping”, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2/2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński , Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Zeszyt 2/2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – „Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, Problemy Jakości nr 5/2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, P. Piasecki – „ Wdrożenie controllingu z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników ” – Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 1/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, „Zastosowanie technologicznych map drogowych (technology roadmaps) we wdrażaniu Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard).”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 1/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategia inwestora w budowie wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Humanits, Zeszyt 1/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Zarządzanie w kryzysie – model zarządzania finansami, Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 2/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Andrzej Chodyński – ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility) – Koncepcja strategiczna budowy wartości firmy w oparciu o kryteria ekologiczne, Przegląd Organizacji nr 3/ 2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Malinowski – Balanced Scorecard w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Nr 3/2008, Warszawa 2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, T. Donocik – Strategiczna orientacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Balanced Scorecard, Controlling i rachunkowość zarządcza, Nr 5/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, Problemy jakości Nr 5/2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej przedsiębiorstwa, Problemy Jakości 1/2009
 • A. Jabłoński, „Model zrównoważonego biznesu a bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstwa”, Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Humanitas pod redakcja naukową Marka Jabłońskiego, Sosnowiec, Zeszyt 2/2009
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa a efektywność ekologiczna, Forum Eksploatatora, 4/2009
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Efekt ekologiczny jako wyznacznik skuteczności i efektywności strategii odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstwa, Forum Eksploatatora, nr 9/2009.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Malinowski, Balanced Scorecard w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Forum Eksploatatora 11/12/2009
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Benchmarking ekologiczny jako narzędzie diagnozy strategicznej w obszarze realizacji ekostrategii, Forum Eksploatatora 11/12/2009
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Controlling ekologiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Forum Eksploatatora, 1/2/2010.
 • A. Jabłoński, Modele zrównoważonego biznesu a koncepcja VBM oraz CSR, – Przedsiębiorstwo przyszłości, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2/kwiecień 2010
 • A. Jabłoński, Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas pod redakcja naukową Marka Jabłońskiego, Zeszyt 2/2010
 • A. Jabłoński, Migracja interesariuszy a wartość przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, 1/2011
 • A. Jabłoński, Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, Przegląd Organizacji, 2/2011
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Model of technical risk management in rail transport and technology transfer, Archives of Transport System Telematics, Volume 5, Issue 2, May 2012
 • M. Lisiński, W. Sroka, P. Brzeziński, A. Jabłoński, J. Stuglik, Application of Modern Management Concepts by Polish Companies of Research Results, Journal of Management, Information Systems and Human Resources Volume 45, Number 2, March-April 2012
 • A. Jabłoński, Badania modeli zrównoważonego biznesu w warunkach polskich – wybrane aspekty, Przegląd Organizacji, 8/2012
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, W.Sroka, Cooperative Business Models in Steel Enterprises in Poland, Metalurgia 2013, Impact Factor 2011 0.259
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu, Problemy Jakości, 2013.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, W. Sroka, Cooperative business models in steel enterprises in Poland, Metalurgia, Tom 52, 2013.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Skuteczny model biznesu i strategia dla przedsiębiorstwa górniczego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2014.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Model biznesu i strategia dla niepublicznej uczelni wyższej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Tom 4, Infotor 2014.
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, System zarządzania a atrybuty modeli biznesu, Problemy Jakości, 2014/4.
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, Atrybuty modeli biznesu a cykl życia przedsiębiorstwa, Organizacja i kierowanie, Tom 4, 2014.
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, Nowoczesny model zarządzania strategicznego i zarządzania wartością regionu – kluczowe zagadnienia, Samorząd Terytorialny, Tom 11, 2014.
 • A. Jabłoński, Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 2014.
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, Transformacja modelu biznesu w kierunku chmury obliczeniowej, Problemy Jakości, Tom 2, 2015.
 • A. Jabłoński, Network dynamics and business model dynamics in improving a company’s performance, International Journal of Economics, 2015.
 • A. Jabłoński, Design and Operationalization of Technological Business Models, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015.
 • A. Jabłoński, Technology business models in a network environment, International Journal of Multidisciplinary Approach & Studies IJMAS, 2015.
 • M. Jabłoński, A. Jabłoński, Research on Business Models in their Life Cycle, Sustainability, Tom 8, MDPI, 2016.
 • A. Jabłoński, Scalability of Sustainable Business Models in Hybrid Organizations, Sustainability, 2016.
 • A. Jabłoński, Longitudinalne badania modeli biznesu przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016.
 • A. Jabłoński, Dynamika modeli biznesu w środowisku sieciowym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.
 • A. Jabłoński, Skalowalność i trwałość modelu biznesu jako kluczowe atrybuty inteligentnego przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa 2016.
 • A. Jabłoński, The System and Network in the Processes of Company Value Creation and Destruction, International Journal of Contemporary Management 2014.
 • A. Jabłoński, Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu e-przedsiębiorstw opartych na mediach społecznościowych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017.
 • A. Jabłoński, Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów piłkarskich, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017.
 • A. Jabłoński, Zarządzanie portfelem modeli biznesu złożonych przedsiębiorstw – uwarunkowania dynamicznych transformacji, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zarządzanie 2018(14).
 • A. Jabłoński, Modele Ekonometryczne w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2018.
 • A. Jabłoński, The strategic hybrids of water supply companies as an effective management tool, Sustainability Impact Factor, Nauki o zarządzaniu i jakości 2018.
 • A. Jabłoński, Odporność modeli biznesu przedsiębiorstw w ekonomii cyrkularnej, Open Eyes Book 3 Praca pod redakcją Jerzego Hausnera, 2018
 • A. Jabłoński, Twórczy model biznesu w koncepcji gospodarki sieciowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 162 SGH Warszawa 2018.
 • A. Jabłoński, Sprężystość modeli biznesu przedsiębiorstw – uwarunkowania strategiczne, Przegląd Organizacji 2019.
 • A. Jabłoński, Trust as a Key Factor in Shaping the Social Business Model of Water Supply Companies, Sustainability, 2019
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, Business Models in Water Supply Companies – Key Implications of Trust, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17/2020
 • A. Jabłoński, D. Zarzecki, Sustainable Value Management–New Concepts and Contemporary Trends Sustainable Value Management–New Concepts and Contemporary Trends, MDPI 2020.

ROZDZIAŁY:

 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – „Strategiczne uwarunkowania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami, praca  pod red. A. Chodyńskiego, Wydawnictwo KSW im A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Kraków 2006.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, – Efektywny model biznesu jako stymulator wdrożenia koncepcji i zarządzania wartością firmy ( Value Based Management ) [ w:] ) [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, praca pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego – Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego – Kraków 2007.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – ECSR ( Environmental Corporate Social Responsibility ) jako współczesna koncepcja biznesu [w:] Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania – praca pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego – Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego – Kraków 2007.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, – „ Kontrola Kosztów – jakie rozwiązanie wybrać ” – Controlling w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2007
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – ECSR- Koncepcja strategiczna oparta
  o ekologiczną i społeczną odpowiedzialność biznesu – w: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania – praca zbiorowa pod redakcją naukową W.M. Grudzewskiego i I. Hejduk, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, M. Mol „Result Scorecard” – autorskie narzędzie wspomagające implementację strategicznej karty wyników (BSC), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy – praca zbiorowa pod redakcją Ewy Zięby, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – „ Doświadczenia niemieckie w zakresie zarządzania organizacjami non – profit” – Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non – profit i administracji publicznej – praca pod redakcją naukową A. Chodyńskiego i Mariana Huczka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – „Wybrane czynniki strategii sukcesu organizacji non – profit” – Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non – profit i administracji publicznej – praca pod redakcją naukową A. Chodyńskiego i Mariana Huczka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – Finansowe i marketingowe nośniki wartości przedsiębiorstwa [w: ] L. Jeziorski, S. Borkowski, Zarządzanie Doskonalenie Zmiany, rozdział 4, Oficyna Wydawnicza „ Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – Sustainability Balanced Scorecard ( karta wyników oparta na założeniach zrównoważonego rozwoju) w budowie wartości firmy [ w: ] L. Jeziorski, S. Borkowski, Zarządzanie Doskonalenie Zmiany, rozdział 10, Oficyna Wydawnicza „ Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński – Strategia bezpieczeństwa ekologicznego przedsiębiorstwa [ w: ] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów – Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Chodyńskiego, Wydawnictwo KSW, Kraków 2008.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński – Zarządzanie wynikami ( Performance Management )
  z wykorzystaniem kluczowych wskaźników strategicznych ( Key Performance Indicators ) [ w: ] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów – Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, praca zbiorowa pod redakcją A. Chodyńskiego, Wydawnictwo KSW, Kraków 2008.
 • A. Jabłoński – Benchmarking wskaźników w budowie wartości organizacji odpowiedzialnej społecznie, w: Praca zbiorowa pod redakcją Adama Lipowskiego, Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 2008
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Chodyński, Weryfikacja modelu ECSR na podstawie badań strategii polskich przedsiębiorstw, [w:] Współczesne zagadnienia zarządzania, Przedsiębiorstwo – biznes-region, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. –Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 • A. Jabłoński – Odpowiedzialny biznes jako wyzwanie edukacyjne w gospodarce globalnej w sytuacji kryzysu, – Rola Nauki i Edukacji w społeczeństwie wiedzy, Praca zbiorowa pod redakcją Ireny K. Hejduk,  Jachranka 25.05.2009 – Instytut Organizacji i Zarządzania – Orgmasz, Warszawa 2009
 • A. Jabłoński, Model zrównoważonego biznesu – uwarunkowania strategiczne, w: Współczesne zagadnienia zarządzania, przedsiębiorstwo – biznes – region, Praca zbiorowa pod redakcją A. Chodyńskiego, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Malinowski, Budowa efektywnego modelu biznesu
  w oparciu o Balanced Scorecard w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.
  z o.o, Dąbrowa Górnicza. [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, redakcja naukowa A. Jabłoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • A. Jabłoński, M. Jabłoński, P. Piasecki, Wybrane aspekty wdrożenia controllingu strategicznego i operacyjnego z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników ( Balanced Scorecard) na przykładzie Grupy Hoteli WAM Sp. z. o.o, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, redakcja naukowa A. Jabłoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • A. Jabłoński, A. Chodyński, M. Jabłoński, Friendly practices in global business and polish conditions, [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 3 ( VII) Kraków 2010, Globalizacja – motor czy hamulec w stosunkach międzynarodowych, praca pod redakcją Bogusławy Bednarczyk, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.
 • A. Jabłoński „Business Intelligence w budowaniu wartości przedsiębiorstwa” w: Praca zbiorowa pod redakcją A. Kapczyńskiego, Business intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo WSB , Dąbrowa Górnicza 2010
 • A. Jabłoński, Zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania strategiczne, w:Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod redakcja naukową R.N.Hanisza, Wyższa Szkoła Biznesu, 2010
 • A. Jabłoński, Benchmarking jako nowoczesna koncepcja zarządzania, w: Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. Śląskim i małopolskim, Praca zbiorowa pod redakcją M.Lisińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2010
 • A. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) , w: Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. Śląskim i małopolskim, Praca zbiorowa pod redakcją M. Lisińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2010
 • A. Jabłoński, Controlling nowoczesną koncepcją zarządzania, w: Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. Śląskim i małopolskim, Praca zbiorowa pod redakcją M. Lisińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2010
 • A. Jabłoński, Wybrane czynniki strategiczne w kreacji modeli zrównoważonego biznesu a wartość przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Jabłońskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2010
 • A. Jabłoński, Model zrównoważonego biznesu a kreacja wartości, w: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Jabłońskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Dąbrowa Górnicza, 2010
 • A. Jabłoński (red.) Procesy zarządcze w modelach biznesu oparte na równoważeniu a dynamika strategii wyłaniających [w:] Wybrane modele prowadzenia biznesu, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2011
 • A. Jabłoński, Zasobowy aspekt teorii interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, 2011
 • A. Jabłoński, Value Based Management including principles of the Corporate Social Responsibility, w: Managing the organization chosen problems of theory and practice, Monography , editing and scientific elaboration, E. Sikorova, J. Dziendziora, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 2011
 • A. Jabłoński, Wartość interesariuszy a kryteria prowadzenia biznesu, w: M. Jabłoński (red.) Zarzadzanie wartością przedsiębiorstw, Finanse-Strategie-Kompetencje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011
 • A. Jabłoński, Innowacje w modelu zrównoważonego biznesu, Przykład organizacji odpowiedzialnej społecznie, w: A. Wziątek-Kubiak (red.), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011
 • A. Jabłoński, Zrównoważona strategia w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa
  a łańcuch dostaw, w: K. Kowalska, S. Markusik (red.), Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2011
 • A. Jabłoński, Corporate Social Responsibility vs. Performance Management, J. Nesterak, B. Ziębicki (ed.) Performance Management, Concepts and Methods, Cracow University of Economics 2011
 • A. Jabłoński, Teoria stakeholders i shareholders w kreacji modeli zrównoważonego biznesu (The stakeholders theory and shareholders of the business in the dress of sustainable business models), [w:] Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, redakcja naukowa Andrzej Chodyński, Oficyna wydawcza AFM, Kraków 2011
 • A. Jabłoński (red.) Kapitał społeczny w kreacji wartości przedsiębiorstwa a jego model biznesu i strategia [w:]Strategiczny wymiar funkcjonowania współczesnych organizacji, Strategie, Modele biznesu, Finanse, Zasoby Ludzkie, Relacje, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2012.
 • A. Jabłoński, Budowa modelu biznesu i strategii Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, W.Sroka, H.Chwistecka-Dudek (red.) Strategiczna Transformacja Polskich Firm, Od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński, Badania modeli biznesu kreujących wartość, w: R.Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, T.17, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012
 • A. Jabłoński, Performance Management using the Balanced Scorecard and the Sustainable Business Model – Theoretical and Practical Assumptions, J. Nesterak, B. Ziębicki (ed.), Performance Management, Implementation in Business and non-profit organisations, Cracow University of Economics 2012
 • A. Jabłoński, Network structures in business models and company value, w: M. Jabłoński, K. Zamasz (ed.),Trends and problems in creating value, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński, Dywidenda finansowa i społeczna a modele biznesu tworzące wartość, w: M.Jabłoński, K.Zamasz (red.), Kreacja wartości przedsiębiorstw –nowe trendy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński, Skuteczne i efektywne modele biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: A.Nehring (red.), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (na przykładzie woj. śląskiego), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Nehring, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim, w: A.Nehring (red.), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (na przykładzie woj. śląskiego), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński, The capital market and building creative business models and strategies, w: PROBLEMS OF CONTEMPORARY MANAGEMENT Eds. Marek Lisiński and Štefan Hittmár, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, University of Zilina, Dąbrowa Górnicza 2012
 • A. Jabłoński, Modele zrównoważonego biznesu – miejsce i rola w koncepcji zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie Strategiczne. Quo vadis ? R.Krupski (red.), Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T.22, Wałbrzych 2013.
 • A. Jabłoński, Zintegrowany system pomiaru wyników przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne zagadnienia zarządzania, Przedsiębiorstwo – biznes-region, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. –Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 • A. Jabłoński, Risk management in the process of value based management, Human resources in organisations, Praca zbiorowa pod redakcją S. Borkowskiego i R. Ulewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 2009.
 • A. Jabłoński, Zarządzanie wiedzą menadżerską w dobie kryzysu, Rola Nauki i Edukacji w Społeczeństwie Wiedzy, Praca pod redakcją I.K Hejduk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ ORGMASZ”. Warszawa 2009.
 • A. Jabłoński , Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modeli biznesu, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, redakcja  naukowa R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • A. Jabłoński, Sposoby kreacji wartości a komponenty modeli biznesu [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników, redakcja naukowa A. Jabłoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • A. Jablonski, Balanced Scorecard as tool for creating of shareholder and stakeholder value, Spolecenska odpovednost firem – transfer vedeckych poznatku do praxe, Sbornik z mezinarodni vedecke konfence, Moravska vysoka skola Olomouc, o.p.s., Olomouc 17, unora 2011, ISBN 978-80-87240-69-4.
 • A. Jabłoński, Kreacja wartości przedsiębiorstw a strategiczne zarządzanie wynikami,. Praca zbiorowa pod redakcją A. Jabłońskiego, Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa Górnicza 2011.
 • A. Jabłoński, The geometry of a strategy and effective business models, Developmental challenges of contemporary economies – Management, Finance, Restructuring, Edited by R. Borowiecki, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011.
 • A. Jabłoński, Value Based Management – vs. Creation of Shareholder Value in Strategic Performance Managements System, Managing the organization chosen problems of theory and practice, Editing and scientific elaboration Eva Sikorova and Joanna Dzieńdziora, University of Economics and Humanities, Bielsko Biała 2011.
 • A. Jabłoński, Konfiguracja modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości, [w:] Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, praca pod redakcja naukową R. Borowieckiego i A. Jaki, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • A. Jabłoński, Strategic Performance Management as a tool supporting implementation of the value based management concept, Performance management concepts and methods, Scientific editors : Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki, Cracow University of Economics foundation, Cracow 2011.
 • A. Jabłoński, Enterprise value creation vs. Strategic performance management, [w:] Business models In the future, the theory and the practices, Edited by Adam Jabłoński, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2010.
 • A. Jabłoński, Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – Finanse-Strategie- Kompetencje, praca pod redakcją Marka Jabłońskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • A. Jabłoński, Efektywny łańcuch wartości w procesie projektowania modeli biznesu [w:] Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Kowalskiej i Sylwestra Markusika, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • A. Jabłoński, Strategiczne zarządzanie wynikami a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, redakcja naukowa Andrzej Chodyński, Oficyna wydawcza AFM, Kraków 2011.
 • A. Jabłoński, Analityka biznesu drogą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [ w ] Wybrane modele prowadzenia biznesu, redakcja naukowa Adam Jabłoński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • A. Jabłoński, Analytical Inteligence and Systems of „ Business Inteligence” Class in the Performance Management System, [ w:] J. Nesterak and B. Ziębicki (red), Performance Management Implementation in Business and Non-Profit Organizations, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2012.
 • A. Jabłoński, Podnoszenie wartości spółek kapitałowych poprzez dynamiczne dostrajanie modeli biznesu, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki ( red), Zarządzanie procesami restrukturyzacji, Koncepcje – Strategie- Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • A. Jabłoński, Systemy klasy „ Business Intelligence” w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach, [w:] W. Sroka, H. Chwistecka-Dudek, Strategiczna transformacja polskich firm, od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012.
 • A. Jabłoński, Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia, 2013.
 • A. Jabłoński, Modele biznesu przedsiębiorstw umiejscowionych w sieciach a kreacja wartości na rynku kapitałowym, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych”, 2013.
 • A. Jabłoński, Zastosowanie strategicznej ekologicznej karty wyników w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Praca pod redakcją U.Wąsikiewicz-Rusnak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2013.
 • A. Jabłoński, Modele biznesu przedsiębiorstw umiejscowionych w sieciach a kreacja wartości na rynku kapitałowym, Kooperacja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Konkurencja – Kooperacja- Rozwój (red. R. Borowiecki, T. Rojek), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013.
 • A. Jabłoński, Kreacja wartości poprzez transpozycję modelu biznesu z lokalnej do międzynarodowej innowacji, Koncepcja Sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania praca pod redakcją Ireny Krystyny Hejduk, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014.
 • A. Jabłoński, Zmienność rynku kapitałowego a zmienność modeli biznesu – implikacje wzajemne na przykładzie rynku NewConnect, R. Borowiecki,J. Kaczmarek (red), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych Modele – Metody – Procesy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2014.
 • A. Jabłoński, Zastosowanie podejścia scenariuszowego do projektowania i modyfikacji modeli biznesu, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności , zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje ( red. Marek Jabłoński ), Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2016,
 • A. Jabłoński, Podejście scenariuszowe w procesie projektowania i modyfikacji modeli biznesu sektorów kreatywnych, Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice, Tom 4, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2016.
 • A. Jabłoński, Problemy zastosowania badań jakościowych bytów ontologicznych w naukach o zarządzaniu, Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania pod redakcją M. Lisińskiego i B. Ziębickiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2016.
 • A. Jabłoński, Opcje realne i metoda Lean Startup w behawioralnym dostrajaniu modeli biznesu spółek wczesnej fazy rozwoju, A. Zakrzewska – Bielawska ( red), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu, Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń 2016.
 • A. Jabłoński, Technopreneurship as a business driver of designing business models in the creative industry, Business Models, Strategies, Impacts and Chalenges, editor Adam Jabłoński, NOVA publischers New York, 2017.
 • A. Jabłoński, Determinants of sustainable business model of campanies early stage of development, L. Berger, M.M. Bergman (Eds.)Sustainable Business, Management, and Economics, Frontiers in Sustainability: Volume 2, Universitat Basel,MDPI, 2015.
 • A. Jabłoński, Methods of evaluathing the investment attractiveness of business models in the context of the performance management concept, M. Jabłoński (Eds.)Strategic Performance Management, New Concept and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, New York, 2017.
 • A. Jabłoński, Zyskowność modeli biznesu opartych na koncepcji ekonomii współdzielenia- uwarunkowania strategiczne, A. Jaki, M. Kowalik, T.Rojek (Redakcja Naukowa), Zarządzanie restrukturyzacją rozwój i efektywność w obliczu wyzwań, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018
 • A. Jabłoński, Project portfolio management in terms of cascading the objectives of companies operating in the multi-project environment, B. Kożuch, A. Jabłoński, (Eds.) Trust management in public organizations, New Concepts and Contemporary Trends, Nova Publishers Inc. New York 2018
 • A. Jabłoński, Applying the scenario approach to the design of business models in creative industries, A. Jabłoński (Eds.), Sustainability and Scalability of Business, Theory and Practice, Nova Publishers Inc. New York 2019
 • A. Jabłoński, Storytelling in the evaluation of the investment attractiveness and the valuation of business models, M. Jabłoński (Eds.), Strategic Value Management: Dynamic Perspective, Nova Publishers Inc. New York 2019
 • A. Jabłoński, Managing the virtual values of e-business models, M. Jabłoński (Eds.), Strategic Value Management: Dynamic Perspective, Nova Publishers Inc. New York 2019
 • A. Jabłoński, The assumptions of hybrid business models based on the concepts of Big Data and the Sharing Economy, A. Jabłoński, (Eds.), Hybrydization in Network Management, Nova Publishers Inc. New York 2019.
 • A. Jabłoński, The use of sustainable business model archetypes in the design of circular business models in the digital economy, “Networked Business Models in the Circular Economy.” IGI Global 2019
 • A. Jabłoński, Współczesne tendencje w naukach o zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie innowacyjnych modeli biznesu, Prace GWSH – Praca zbiorowa pod redakcją J. Rokity 2019.
 • A. Jabłoński, Społeczne aspekty modeli biznesu gospodarki cyfrowej, Praca zbiorowa pod redakcją J. Hausnera 2019.
 • A. Jabłoński, Social Business Models in the Digital Economy – New Concepts and Contemporary Challenges, Palgrave Macmillan 2019.
 • A. Jabłoński, The problems of monetization of businees models in digital economy, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING. United Kingdom 2019, A. Jabłoński, M. Jabłoński (Eds.) “Scalability and sustainability of business models in circular, sharing and networked economy”
 • A. Jabłoński, The Economization of Network Business Models, Management of Network Organizations, Springer International Publishing, 2015
 • A. Jabłoński, Conceptualization and Operationalization of a Strategic Hybrid with a Geometric Approach, Business Models Strategies, Impacts and Challenges (Editor Adam Jabłoński) Nova Publishers New York USA, 2017
 • A. Jabłoński, Adopting the Concept of Business Models in Public Management, Public Sector Entrpreneurship and the Integration of Innovative Business Models(eds. M.Lewandowski, B.Kożuch) IGI GLOBAL USA, 2017
 • A. Jabłoński, Twórczy model biznesu – założenia metodologiczne, Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw, Problemy, Motywy, Dylematy Red.Naukowa Monika Zajkowska Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Tom 49, 2017
 • A. Jabłoński, Business Models Based on Social Media: A Multidimensional Approach, Strategic Performance Management – New Concepts and Contemporary Trends, (eds. Marek Jabłoński) Nova Publishers New York USA, 2017
 • A. Jabłoński, Public Service Design and Public Trust: Conceptualizing the Sustainability, Managing Public Trust, Eds. Barbara Kożuch, Slawomir J.Magala, Joanna Paliszkiewicz, Palgrave macmillanCham, Switzerland, 2018
 • A. Jabłoński, The Conceptualization and Operationalization of Public Business Models in the Context of Public Trust, Trust Management in Public Organizations New Concepts and Contemporary Trends Nova Publishers New York USA (eds. Barbara Kożuch, Adam Jabłoński) 2018
 • A. Jabłoński, Project Portfolio Management in Terms of Cascading the Objectives of Companies Operating in the Multi -Project Environment, Trust Management in Public Organizations New Concepts and Contemporary Trends Nova Publishers New York USA (eds. Barbara Kożuch, Adam Jabłoński), 2018
 • A. Jabłoński, Network Dynamics and Business Model Dynamics: An Interdyscyplinary Approach, Sustainability and Scalability of Business Theory and Practice Nova Publishers New York USA (ed. Adam Jabłoński), 2018
 • A. Jabłoński, Współczesne tendencje w naukach o zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie innowacyjnych modeli biznesu, Strategiczne zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne Praca pod redakcją Jerzego Rokity GWSH Katowice, 2018
 • A. Jabłoński, The Impact of Organizational DNA on the Robustness of Business Models, Strategic Value Management: A Dynamic Perspective, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2019
 • A. Jabłoński, Trust and Public Service Delivery by Hybrid Organizations, Nova Science Publishers, Inc. New York, 2019
 • A. Jabłoński, Trust as an Intangible Asset of Enterprises Embedded in a Network Environment, Nova Science Publishers, Inc. New York 2019.
 • A. Jabłoński, Hybridization in Network Management, Nova Science Publishers, Inc. New York 2019.

WYKAZ PUBLIKACJI ZARZĄDU OTTIMA PLUS W ZASOBACH ELEKTRONICZNYCH:

Dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. Uczelni

Dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni