OTTIMA plus w świecie

Więcej informacji o nas znajdziesz w następujących mediach społecznościowych:

Na podstawie naszego doświadczenia jesteśmy zdolni do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów międzynarodowych.

OTTIMA plus jest inicjatorem i brokerem wiedzy Południowego Klastra Kolejowego, który (jako jedyny w Polsce) został wpisany w poczet członków Międzynarodowej Sieci Klastrów Kolejowych w Europie (ERCI) – European Railway Clusters Initiative, co umożliwia dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce i dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze.

ERCI jest wiodącym meta-klastrem branży kolejowej w Europie, zrzeszającym 15 klastrów innowacyjnych z 17 krajów europejskich (Włochy, Polska, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Dania, Belgia, Szwecja, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Austria, Niemcy). Łączymy razem pomysły i interesy ponad 2000 małych i średnich firm z branży. ERCI to ich głos i lobby na poziomie europejskim. Pomagamy naszym firmom członkowskim rozwijać się – poprzez lepszy dostęp do europejskich partnerów i klientów, przyspieszony transfer technologii i wspólny marketing w UE i poza nią.

W ostatnich latach ERCI stworzyła struktury zarządzania i ugruntowała swoją pozycję jako europejska sieć klastrów kolejowych. ERCI uzyskało akredytację pod nazwą projektu PERES 4i-partnerstwo w ramach unijnej platformy współpracy klastrów. Firmy członkowskie i instytucje klastrów partnerskich ERCI korzystają między innymi z:

 • Przyspieszonego dostępu do innych europejskich firm i instytucji
 • Aktywnego wsparcia w uczestnictwie w programach badawczo-rozwojowych UE, m.in. Shift2Rail
 • Dostępu do wydarzeń ERCI w całej Europie
 • Marketingu i rozwoju biznesu w UE i poza nią
 • Europejskiego lobby na rzecz interesów MŚP

Prezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni jest członkiem Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies – ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Europejską Agencję Kolejową z siedzibą w Valenciennes, we Francji.

Agencja Unii Europejskiej powołana została na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 (zastąpionego następnie rozporządzeniem 2016/796), by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei.

OTTIMA plus posiada szerokie grono partnerów międzynarodowych, z którymi ściśle współpracuje w obszarze transportu kolejowego. Zarząd OTTIMA plus to znani naukowcy  działający w nauce o zasięgu międzynarodowym, prowadzący wykłady na całym świecie.

Dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni, prowadził zajęcia, wykłady, prelekcje na Uniwersytetach:

 • University of Ljubljana, Słowenia
 • CESTE, Escuela Internacional de Negocios, Saragossa, Hiszpania
 • Haugesund University College, Norwegia
 • University of Seville, Hiszpania

Dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. Uczelni, prowadził zajęcia, wykłady, prelekcje na Uniwersytetach:

 • University in Prague
 • University of Valencia
 • University of Leoben
 • Roskilde University
 • University of Florence
 • Polytechnic Institute of Viana do Castelo
 • University of Dubrovnik
 • University of Lisbon

Braliśmy udział w licznych, międzynarodowych projektach:

 • THE UPA PROJECT – Upskilling Pathways for Adults through ICT and social media

(2017-1-BE01-KA204-024783) 18 miesięcy:  01.09.2017 – 28.-02.2019.

Powyższy projekt stanowił odpowiedź na potrzeby strategii “Europa 2020”, która określa między innymi jeden kluczowy priorytet, jakim jest podniesienie “wskaźnika zatrudnienia w Europie – więcej lepszych miejsc pracy dla kobiet, ludzi młodych i starszych”.

W tym kontekście partnerzy projektu zbadali i określili kwestie, które pomogą osobom starszym wejść na rynek pracy, tworząc skuteczne powiązania między szkołami dla dorosłych, a światem pracy i przedsiębiorczości.

Partnerzy projektu pracują codziennie z dorosłymi uczniami/studentami w obliczu wielu barier (takich jak wykluczenie społeczne, ubóstwo lub dyskryminacja) i biorąc pod uwagę ich różnorodne pochodzenie (w szczególności z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, niskiego poziomu wykształcenia lub mniejszości etnicznej / pochodzenia imigrantów) będziemy współpracować, aby pomóc dorosłym uczniom w korzystaniu z mediów społecznościowych w celu tworzenia nowych przedsiębiorstw ułatwiających przejście od edukacji / szkolenia do świata pracy.

Partnerzy: Polska, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia

 • YEES (Youth Entrepreneurship and Employment Support)

Funding Programme: Erasmus+ Programme, KA2 Strategic Partnership in the Field of School Education. Numer projektu: 2015‐1‐ES01‐KA202‐016077.

Czas trwania: 01.09.2015 – 31.08.2017.

Projekt YEES jest finansowany był przez hiszpańską Narodową Agencję Programu Erasmus + w celu:

 • Wspierania współpracy między systemami kształcenia zawodowego a światem pracy
 • Skutecznego promowania integracji młodych ludzi na rynku pracy, korzystając z mediów społecznościowych i narzędzi opartych na crowdsourcingu.

Partnerzy: Polska, Hiszpania, Portugalia.

 • Projekt konsorcjum: Uniwersytet Gdański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, CRE Consulting Sp. z o.o., Energa Operator S.A. pt. „Dedykowana metodologia zarządzania projektem inwestycyjnym w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. (Prezes Zarządu OTTIMA plus – dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. Uczelni).
 • URBACT OP ACT

Okres trwania projektu: 2009-2012

Zintegrowany Plan Działania jest produktem lokalnym, specyficznym dla każdego miasta. Zatem lokalne uwarunkowania, jako konkretne działania, które należy podjąć w odpowiedzi na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem sieci, są definiowane przez Lokalną Grupę URBACT. Ta podstawowa grupa składa się z szerokiego wachlarza odpowiednich interesariuszy, którzy są zaangażowani w podejmowane wyzwanie i odgrywają aktywną rolę we współtworzeniu planu wraz z partnerem projektu. Ten dokument jest wynikiem wzajemnych oddziaływań między tematem, punktem wyjścia każdego miasta i jego indywidualną podróżą w ramach programu URBACT. Podkreśla pozytywne doświadczenia edukacyjne, jakich miasta podjęły, zarówno z perspektywy lokalnej, jak i ponadnarodowej.

Partner prowadzący:

Leoben Austria

Pozostali partnerzy / miasta partnerskie: Mediaş Romania, Nagykálló Węgry, Dąbrowa Górnicza Polska, Ryga, Łotwa Notodden Norway, Eberswalde Niemcy, Altena Niemcy, Legazpi Hiszpania, Ancona, Włochy. (Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus – dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. Uczelni).