Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu komputerowego kształcenia maszynistów poprzez symulację jazdy pociągu w wirtualnej rzeczywistości” w Centrum Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego prowadzonego przez ośrodek szkoleniowy Centrum Kształcenia Ustawicznego OTTIMA plus Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Gallusa 12, udzielił w dniu 28.09.2021r. zamówienia Wykonawcy SimKol Sp. z o.o. ul. Juliusza Kossaka 7 , 40-653 Katowice, na kwotę netto  292 791,00 zł.

Dodaj komentarz